Distances līgums

Lietošanas noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi
  • Lietošanas noteikumi attiecas uz pakalpojuma sniedzēja Liene Kalniņa, reģistrācijas Nr. 080895-11495, juridiskā adrese Stabu iela 33, 24, Rīga, LV-1011, Latvija (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs) sniegtajiem tiešsaistes koučinga sesijām un dāvanu kartēm (turpmāk tekstā – Pakalpojumi).
  • Šie lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi) nosaka Pakalpojuma sniedzēja piedāvāto Pakalpojumu iegādes un lietošanas kārtību, pušu tiesības, pienākumus, atbildību, Pakalpojumu pasūtīšanas, rezervēšanas un samaksas nosacījumus, kā arī citus no Pakalpojuma pārdošanas izrietošos nosacījumus.
  • Lietošanas noteikumi ir saistoši visām personām, kas veic Pakalpojuma pasūtījumu, tādā veidā noslēdzot distances līgumu, un izmanto Pakalpojumu (turpmāk tekstā – Pircēji).
  • Iegādājoties Pakalpojumu, Pircējs apliecina, ka ir izlasījis un sapratis Lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot. Pircējs, kas nepiekrīt kaut vienam Lietošanas noteikumu nosacījumam, nav tiesīgs pasūtīt un izmantot Pakalpojumu.

 

 1. Pakalpojumu iegāde un apmaksas kārtība
  • Pircējs var iegādāties Pakalpojumus tikai Pakalpojuma sniedzēja mājaslapā lienekalnina.lv (turpmāk tekstā – Mājaslapa).
  • Mājaslapā piedāvāto Pakalpojumu cenas ir norādītas EUR valūtā un specifikācijas ir norādītas Pakalpojuma aprakstā.
  • Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs mainīt Pakalpojumu cenas bez iepriekšēja paziņojuma, kā arī noteikt Pakalpojumiem īpašas cenas un akcijas.
  • Lai veiktu pasūtījumu, Pircējs Mājaslapā pievieno vēlamo Pakalpojumu savam iepirkumu grozam, aizpildot visu prasīto informāciju. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi (ja tiek piemērota), tiks norādītas nākamajā pirkuma solī. Pasūtījums ir uzskatīts par pabeigtu, kad ir veikta apmaksa par izvēlētajiem Pakalpojumiem.
  • Iegādājoties Pakalpojumu, Pircējs ir atbildīgs par pareizas un patiesas prasītās informācijas sniegšanu. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības sazināties ar Pircēju uz tā norādīto e-pasta adresi, ja nepieciešama papildus informācija vai Pircēja norādītā informācija neatbilst šiem Lietošanas noteikumiem.
  • Pirkumu iespējams apmaksāt ar bankas pārskaitījumu vai izvēloties platformas Stripe.com tiešsaistes maksājumu sistēmu, kas piedāvā norēķinus ar Visa / Mastercard karšu maksājumu. 
  • Ja maksājums ir veiksmīgi izpildīts, Pircējs Mājaslapā saņems paziņojumu par veiksmīgu maksājuma saņemšanu, kā arī norādītajā e-pasta adresē 1 (vienas) darba dienas laikā saņems rēķina kopsavilkumu un rēķinu par izvēlētajiem Pakalpojumiem.
  • Pēc apmaksas veikšanas, Pircējs ar Pakalpojumu sniedzēju ir noslēdzis Distances līgumu, kura noteikumi ir iekļauti šajos Lietošanas noteikumos.

 

 1. Pakalpojuma pasūtījumu izpilde
  • Pēc Pakalpojuma iegādes, Pircējam Mājaslapā nepieciešams izvēlēties vēlamo Pakalpojuma saņemšanas datumu un laiku. Pēc izvēlētā Pakalpojuma saņemšanas datuma un laika (turpmāk tekstā – Pieraksts), Pircējs norādītajā e-pasta adresē 1 (vienas) darba dienas laikā saņems apstiprinājumu par rezervēto laiku. Ja apstiprinājums no Pakalpojuma sniedzēja netiek saņemts, Pircēja Pieraksts nevar tikt uzskatīts par apstiprinātu.
  • Pakalpojuma pasūtījuma apstrāde notiek 1 (vienas) darba dienas laikā no maksājuma saņemšanas brīža, ja tas saņemts darba dienās līdz plkst. 12:00. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās, Pakalpojuma pasūtījumi tiek uzskatīti par saņemtiem nākamajā darba dienā. Atsevišķos gadījumos Pakalpojuma sniedzējam var būt aizkavēšanās pasūtījumu apstrādē, bet tie tiks apstrādāti cik ātri vien iespējams.
  • Pircējam neveicot Pierakstu Mājaslapā, 3 (trīs) darba dienu laikā norādītajā e-pasta adresē tiks nosūtīta informācija par pieejamajiem laikiem Pierakstam. Atbildot uz e-pastu Pircējam jānorāda, kurā no pieejamajiem laikiem vēlas izveidot Pierakstu un saņemt Pakalpojumu.
  • Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Pakalpojuma sniedzējs centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.
  • Pakalpojums tiek sniegts tiešsaistē, veiktā Pieraksta laikā. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Pakalpojumu atbilstoši Pircēja iegādātajam Pakalpojumam.

 

 1. Pircēja tiesības un pienākumi
  • Pircējam ir tiesības iegādāties Mājaslapā pieejamos Pakalpojumus, Lietošanas noteikumu noteiktā kārtībā.
  • Pircējam ir tiesības atteikties no veiktā Pakalpojuma pasūtījuma, Lietošanas noteikumu noteiktā kārtībā.
  • Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajiem Pakalpojumiem, kā arī saņemt tos šajos Lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā.
  • Pircējs apņemas veikt visus citus pienākumus un tiesības, kas noteiktas šajos Lietošanas noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
  • Pircējam ir tiesības atteikt veikto Pierakstu 48 (četrdesmit astoņas) stundas pirms plānotā Pakalpojuma saņemšanas jeb Pieraksta. Pēc pieraksta atcelšanas, Pircējs, sazinoties ar Pakalpojuma sniedzēju e-pastā, vienojas par jaunu Pieraksta laiku. Ja Pieraksts netiek atcelts un Pircējs nepievienojas tiešsaistes Pierakstam, iemaksātā summa par konkrēto Pakalpojumu jeb Pierakstu netiek atgriezta.
  • Atsakot vai mainot Pierakstu mazāk, kā 48 (četrdesmit astoņas) stundas pirms veiktā pieraksta, Pircējs maksā par Pierakstu 50% no iegādātā Pakalpojuma summas.
  • Pircējs nav tiesīgs dalīties, kopēt vai sūtīt citām personām digitālo saturu, kuru saņem iegādājoties Pakalpojumu vai Pieraksta laikā. Visa informācija, ko Pircējs saņem ir uzskatāma par Pakalpojuma sniedzēja intelektuālo īpašumu kam tiek piemērots Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums un citi noteikumi Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

 

 1. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi
  • Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Mājaslapā norādītos Pakalpojumus to norādītajā apjomā un kvalitātē, saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem.
  • Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs atteikt plānoto Pakalpojuma saņemšanu jeb Pierakstu 48 (četrdesmit astoņas) stundas pirms plānotā Pakalpojuma saņemšanas jeb Pieraksta, piedāvājot Pircējam citus laikus Pakalpojuma saņemšanai.
  • Neparedzētu un svarīgu apstākļu noteikšanas gadījumā, Pakalpojuma sniedzējs var uz laiku pārtraukt Mājaslapas darbību, Pircēju par to iepriekš nebrīdinot.
  • Izskatīt atteikuma tiesību pieteikumu un sniegt atbildi 2 (divu) darba dienu laikā no tā saņemšanas brīža.
  • Veikt iemaksāto līdzekļu atgriešanu Pircēja norādītajā bankas kontā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc lēmuma par iemaksāto līdzekļu atgriešanas pieņemšanu.
  • Veicot iemaksāto līdzekļu atgriešanu Pircējam, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības ieturēt grāmatvedības izmaksas par maksājuma veikšanu Pircējam 3 (trīs) EUR apmērā.
  • Glabāt personas datus, kas ievadīti Pakalpojum iegādes laikā, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu veiksmīgai Pakalpojuma saņemšanai, atbilstoši Privātuma politikai.
  • Pakalpojuma sniedzējs apņemas ievērot konfidencialitātes saistības, kas attiecas un Pircēja personas datiem, kā arī ievērot citas no Privātuma Politikas izrietošus pienākumus un saistības.

 

 1. Atteikuma tiesības
  • Pircējam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Pircējam par šo tiesību izmantošanu ir nekavējoties jāinformē Pakalpojuma sniedzējs, rakstiski nosūtot pieteikumu uz Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adresi: info@lienekalnina.lv
  • Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, pircējs nevar atteikties no pilnībā sniegta pakalpojuma, ja pakalpojuma sniegšana atteikuma tiesību termiņā ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu un Pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu. Pircējs var atteikties no pakalpojuma, kura sniegšana nav pabeigta, ja pakalpojuma sniegšanas atteikuma tiesību termiņā ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu, taču šādā gadījumā Pircējam ir jāmaksā proporcionāla maksa par atteikuma tiesību laikā saņemto pakalpojumu.
  • Pēc saņemta Pakalpojuma vai Pieraksta, Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, jo Pakalpojums sevī iekļauj digitālo saturu, pēc kura saņemšanas personas atteikuma tiesības izmantot nevar, atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam.

 

 1. Personas datu apstrāde
  • Jebkuru pircēju personas datu apstrāde, ko Pakalpojuma sniedzējs apstrādā Mājaslapas darbības nodrošināšanai un Pircēja pasūtījuma izstrādei, tiek veikta saskaņā ar Privātuma politiku.
  • Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Privātuma politiku.

 

 1. Nobeiguma noteikumi
  • Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus, tos publicējot Mājaslapā. Atbilstoši katram pasūtījumam, tiek piemērota tā Lietošanas noteikumu redakcija, kas ir spēkā uz pakalpojuma pasūtīšanas brīdi.
  • Visām tiesiskajām attiecībām, kas izriet vai rodas uz šo Lietošanas noteikumu pamata, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.
  • Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasījums, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem, tiek risināti sarunu ceļā. Ja pakalpojuma sniedzējam un Pircējam neizdodas panākt vienošanos 30 dienu laikā, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2022.gada 6. jūnijā.

 

Piesakies bezmaksas
sarunai!